KUNDVILLKOR

 

1.       Allmänt samt regler rörande bokning och köp

 

           Dessa villkor gäller mellan Biljett/Kassa och Kontrollsystem i Sverige AB (”Actor”),
org.nr. 556267-6972, och den som är registrerad som kund hos Actor (”Kunden”).

 

           Actor tillhandahåller en Internettjänst (”webbiljett.se”) där man kan boka, köpa och skriva ut biljetter. Den utskrivna biljetten tas med till insläppet/kassan vid arrangemanget. När det gäller själva evenemangen är Actor endast ombud för arenor och arrangörer, vilket bl.a. innebär att Actor fungerar som betalningsmottagare och administratör för de kontokortsbetalningar som sker vid köp av biljett. Actor är därför inte ansvarigt för evenemangens genomförande, kvalitet eller innehåll och ersätter således inte heller skada p.g.a. inställt evenemang eller annan brist hänförlig till evenemangen. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och/eller dess genomförande skall riktas direkt till arenan/arrangören. Närmare information om ansvarig arena och om de särskilda villkor som gäller för ett visst evenemang finns i de köpevillkor som framgår vid bokning/köp av biljetter.

 

           En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller däremot inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är Kunden därför bunden av sitt köp. Biljetter som betalats över webben återköps inte. Förlorad eller ej utnyttjad biljett ersätts inte. Det tillkommer alltid en serviceavgift per biljett.

 

           Actor förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden, och att med omedelbar verkan stänga av Kunden från webbiljett.se, om Kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bl.a. om Kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om Kunden säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Kunden ansvarar för att användar-id och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och att ingen obehörig kommer åt uppgifterna samt att personuppgifter och e-mail adress har angivits korrekt.

 

2.       Inställt evenemang

 

           Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt. I händelse av inställt evenemang för Kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte serviceavgifter.

 

3.       Personuppgifter och samtycke

 

           Actor lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar. Actor kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Actor erbjuder, hantera Kundens användning av Tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Actors tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Actor erbjuder. Actor avser vidare att överföra Kundens personuppgifter till sådana arrangörer och arenor som Kunden uttryckt intresse för genom bokning eller köp av biljetter samt till sådan tredje part som av Actor anlitats för att utföra marknadsundersökning.

 

           I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Actor lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

 

4.       Övriga villkor

 

           Actor ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av webbiljett.se.